HUSORDEN


Nedenfor finder du husordenen for kollegiet.


En husorden er de fælles regler for, hvordan afdelingens beboere og deres gæster skal opføre sig over for hinanden og hvordan afdelingens bygninger og udstyr skal behandles.


Husordenen er vedtaget på afdelingsmødet og kan kun ændres på et senere afdelingsmøde.


Det er afdelingsbestyrelsen, der har ansvaret for at lave nye forslag til husordenen, som derefter kan behandles på afdelingsmødet. Det er afdelingsbestyrelsen, der (i samarbejde med varmemesteren og ejendomsadministratoren) skal sørge for at beboerne overholder reglerne.


Idéen med husordenen er at have et sæt klare fælles regler, som alle skal følge, så fællesskabet i afdelingen fungerer bedst muligt.


Husordenen kan læses nedenfor eller downloades her.Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej - DUAB afdeling XI

Revideret: Frederiksberg, den 16. september 2019Indholdsfortegnelse

§1 Opførsel og gæster

§2 Affald

§3 Cykelparkering

§4 Fælleslokale

§5 Fyrværkeri

§6 Gård/Have

§7 Husdyr

§7a Hold af kat

§8 Kælder-/loftsrum

§9 Parabolantenner

§10 Parkering

§11 Skader

§12 Støj

§13 Toilet

§14 Trappeopgange

§15 Udendørs områder

§16 Vaskerum

§17 Beboerforening

§18 Opslag

§19 Rygning

§20 Klager§1 Opførsel og gæster:


Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til afdelingens forsvarlige drift kræver. Beboerne er ansvarlige for gæsters optræden.


§2 Affald:


Stk. 1: Almindeligt husholdningsaffald skal fyldes i plastikposer, der skal lukkes forsvarligt, før det kastes i affaldsskakten. Låger til affaldsskakten skal lukkes korrekt med dertil udleverede håndtag.


Stk. 2: Skarpe genstande, flasker, glas, etc. der kan gå itu ved benyttelse af skakten, må ikke fyldes i posen. I stedet skal disse genstande afleveres i de respektive containere på affaldspladsen bag kollegiet.


Stk. 3: Andet affald end ovennævnte bæres ned og anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet på affaldspladsen.


Stk. 4: Storskrald placeres i storskraldrummet på affaldspladsen.


§3 Cykelparkering:


Opgangene 3 til 9 har fra husets gårdside adgang til et kælderrum, der er indrettet til cykelparkering. Parkering af cykler, barnevogne og lignende må kun ske i disse rum og ikke i opgangenes kælderetage eller foran huset, undtaget cykelparkering i de dertil opstillede stativer foran bygningen. Såfremt cykler, barnevogne og lignende parkeres uden for de nævnte områder, er afdelingsbestyrelsen bemyndiget til at fjerne disse uden varsel.


§4 Fælleslokale:


Stk. 1: Til ejendommen hører et fælleslokale, der er beliggende på 6. sal mellem opgang 5 og 9. Der er adgang fra begge opgange. Disse lokaler kan benyttes af beboerne i hele ejendommen, dvs. opgangene 3 til og med 13, såfremt der er indgået lejekontrakt forud for den ønskede brugsdato.


Stk. 2: Benyttelse sker på brugerens ansvar, og rummene skal rengøres efter brug. Regler for brug af fælleslokale kan findes på kollegiets hjemmeside.


Stk. 3: Fælleslokalet kan på både hverdage og i weekender. I weekender lejes lokalet fra fredag (kl. 10.00) til søndag (21.00), men lokalet må kun benyttes til et arrangement enten fredag, lørdag eller søndag. Arrangementer afholdt i fælleslokalet følger i øvrigt husordenens §12 stk. 6 og skal således slutte senest klokken 24.00 med undtagelse af dispensationer givet af bestyrelsen som følge af stk. 4 og stk. 5. I hverdage lejes lokalet fra kl. 10.00-21.00. 


Stk. 4: Bestyrelsen har beføjelse til én gang om måneden at give en beboer dispensation til at holde en forlænget fest i Fælleslokalet, der slutter senest klokken 03:00. Beboere kan kun modtage én dispensation hver halve år. Ansøgning om dispensation skal senest sendes til Bestyrelsen fire uger før festens afholdelse.


Stk. 5: Bestyrelsen har beføjelse til én gang i kvartalet, at give Festudvalg dispensation til at holde fest i Fælleslokalet, der slutter senest klokken 03:00. Såfremt at festen er for hele Kollegiet og at den foregår op til helligdage eller i weekenden.


§5 Fyrværkeri:


Afbrænding af fyrværkeri må ikke ske fra vinduer, franske altaner, gård, have eller ejendommens arealer i det hele taget.


§6 Gård/Have:


Stk. 1: Gård og have vedligeholdes af udlejer, men står under lejernes beskyttelse.


Stk. 2: Haven kan frit benyttes af alle kollegiets beboere, dog skal haven altid efterlades som da man kom, dvs. ryddet for skrald og eventuelt anvendte remedier (engangsgrill, spil, mv.). 


Stk. 3: Der må ikke henkastes affald i gården eller haven, ligesom cykler, knallerter og lignende heller ikke må placeres her.


Stk. 4: Uansvarlig og støjende adfærd er ikke tilladt i gården/haven.


Stk. 5: Engangsgrills må ikke placeres på bordene eller på græsset i haven.


Stk. 6: Det er ikke muligt at leje eller reservere have og/eller grill.


Stk. 7: Hunde må ikke færdes eller opholde sig i haven, hverken løse eller i snor.


§7 Husdyr:


Stk. 1: Det er ikke tilladt at holde eller passe hund på kollegiet.


Stk. 2: Der kan søges om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen til at holde kat på kollegiet. Hold af kat kræver ansøgning og godkendelse af ansøgning forud for anskaffelsen af katten. Ved ansøgning om tilladelse til hold af kat udfyldes ansøgningsskema, som findes på kollegiets hjemmeside (www.lauritz.dk) og sendes direkte til afdelingsbestyrelsens mail (bestyrelsen@lauritz.dk). Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid kræve dokumentation fremsendt og informationer oplyst i forbindelse med ansøgningsprocessen og efterfølgende hold af kat.


Stk. 3: Ansøger bør påregne mindst 6 ugers behandlingstid ved ansøgning om tilladelse til hold af kat. Ansøg derfor i god tid, da det ikke er tilladt at anskaffe sig en kat, eller for nye beboere at flytte ind med en kat, før afdelingsbestyrelsen har givet tilladelse hertil.


Stk. 4: Afdelingsbestyrelsen kan afvise en ansøgning om tilladelse til at holde kat. Afvisning af ansøgning kan ikke ankes, men beboeren kan søge på ny, hvis beboeren ønsker dette.


Stk. 5: Der kan maksimalt gives tilladelse til hold af én kat pr. lejlighed.


Stk. 6: Dyr, der holdes på kollegiet, må ikke genere de øvrige beboere, eksempelvis ved støj, lugt eller bidsk optræden.


Stk. 7: Dyr må under ingen omstændigheder opholde sig eller færdes i kollegiets fælleslokale.


Stk. 8: Tilladelse til hold af kat er kun gældende for de i tilladelsen angivne forhold. Ved gentagen eller grov overtrædelse af disse forhold kan afdelingsbestyrelsen fratage beboeren tilladelsen til hold af kat, hvorved beboeren skal sørge for at katten permanent fjernes fra ejendommen indenfor 1 (en) måned.


Stk. 9: Mindre husdyr, der holdes i bur/akvarium/terrarium, må holdes uden forudgående ansøgning, såfremt de altid holdes i deres bur/akvarium/terrarium og ikke færdes frit i lejligheden eller på kollegiets fællesarealer. Desuden skal den øvrige Husorden altid overholdes med særligt henblik på §7. I tilfælde af gentagende berettigede klager over dyr, der holdes i bur/akvarium/terrarium, kan afdelingsbestyrelsen beslutte, at ejeren skal sørge for, at dyret/dyrene permanent fjernes fra ejendommen indenfor 1 (en) måned.


Stk. 10: Beboere, der har et akvarium, skal tegne en individuel forsikring imod vandskader.


Stk. 11: Beboere hæfter for al skade og/eller slitage forvoldt af beboerens dyr på kollegiets ejendom. Eventuelle udbedringer af skade/slitage må ske på lige fod med andet skade/slitage.


Stk. 12: Klager i forbindelse med hold af dyr på kollegiet (eksempelvis pga. støj- eller lugtgener) følger de gældende regler i Husordenens §12 og §20.


§7a Hold af kat:


Stk. 1: Det er kun tilladt at holde kat på kollegiet, såfremt beboeren har udfyldt og sendt en ansøgning til afdelingsbestyrelsen, og denne efterfølgende har givet tilladelse hertil, jf. §7 stk. 2-4. Ved hold af kat på kollegiet er Husordenens §7 og §7a altid gældende og skal derfor læses og overholdes nøje.


Stk. 2: Katte, der holdes på kollegiet, skal være registrerede i Det Danske Katteregister.


Stk. 3: Alle tilladelser til hold af kat er midlertidige, indtil afdelingsbestyrelsen har modtaget kopi af kattens registreringsattest.


Stk. 4: Katte må ikke færdes eller opholde sig uden for beboerens lejemål.


Stk. 5: Hvis katten dør, eller ejeren på anden vis skaffer sig af med den, skal dette meddeles til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt. Ønsker beboeren derefter at anskaffe sig en ny kat, skal der på ny søges om tilladelse hertil, som beskrevet i §7 stk. 2-4.


Stk. 6: Det er tilladt at passe kat på kollegiet, såfremt katten opfylder de i §7a stk. 4 angivne forhold og betingelser. Der må maksimalt passes én kat pr. lejlighed ad gangen. Ved pasning af kat på kollegiet i længere tid end 72 timer skal dette oplyses til afdelingsbestyrelsen via e-mail (bestyrelsen@lauritz.dk). Ved pasning af kat på kollegiet skal kollegiets husorden til enhver tid overholdes med særligt henblik på Husordenens §7 og §7a.


§8 Kælder-/loftsrum:


Stk. 1: Der må ikke opbevares meget brandfarlige ting, såsom benzin, sprit, m.v. i depotrum i kælder og på loft. Der må ikke opbevares genstande uden for det til lejemålet hørende depotrum.


Stk. 2: I særlige tilfælde kan en lejer få tilladelse til, kortvarigt, at opbevare genstande uden for depotrummene. Denne tilladelse kan kun gives af afdelingsbestyrelsen, og genstandene skal i givet fald tydeligt markeres med lejlighedsnummer.


Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen har ret til, uden varsel, at fjerne alle genstande, der måtte befinde sig i kælder- og loftsrum, uden for depotrummene, medmindre der i det konkrete tilfælde er indhentet tilladelse jf. § 8, stk. 2.


§9 Parabolantenner:


Opsætning af parabolantenner og lignende er ikke tilladt af hensyn til bygningens ydre fremtoning.


§10 Parkering:


Parkering af biler, motorcykler og lignende er ikke tilladt i gården, da denne er en brandvej. Se i øvrigt §3.


§11 Skader:


Skader forvoldt af beboere eller deres gæster på bygningen og/eller dens inventar hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges.


§12 Støj:


Stk. 1: Radio, TV, musikafspiller, etc. må ikke bruges på en måde, så det generer de øvrige beboere.


Stk. 2: Boremaskine, slagværktøj og lignende må på hverdage og i weekender/helligdage kun benyttes i tidsrummet 10-20.


Stk. 3: Vedvarende støjende arbejde må ikke finde sted i lejligheden.


Stk. 4: Beboerne opfordres til at informere øvrige beboere, hvis der afholdes fester og lignende ved opslag på tavlerne i opgangene.


Stk. 5: En støjklage skal respekteres første gang. Der vil kun være tale om en støjklage, hvis man mundtligt har gjort den støjende beboer opmærksom på, at støjniveauet er for højt vel at mærke, mens den støjende adfærd står på. Respekteres dette ikke, kan man klage over beboerens støjende adfærd til afdelingsbestyrelsen jf. §20.


Stk. 6: På aftener op til hverdage må der ikke udvises støjende adfærd efter klokken 22 frem til klokken 8 dagen efter. På aftener op til weekender/helligdage må der ikke udvises støjende adfærd efter klokken 24 frem til klokken 8 dagen efter. Dog skal enhver henvendelse om støj fra anden beboer altid respekteres omgående.


§13 Toilet:


Der må ikke kastes ting i toiletkummen, som kan medføre tilstopning af faldstammer mv.


§14 Trappeopgange:


Stk. 1: Trappeopgangene skal holdes fri for alle former for opbevaring og placering af enhver form for skrald, herunder aviser og lignende til afhentning til genbrug. Ligeledes er det ikke tilladt at henstille møbler og lignende under trapperne i opgangenes kælderetage. Overtrædes denne regel sker fjernelse af møbler og lignende for beboers regning, såfremt denne kan udpeges.


Stk. 2: Udover dørmåtter, er det ikke tilladt at opbevare genstande i trappeopgangene udenfor beboers private lejemål.


§15 Udendørs områder:


Det er ikke tilladt at udlægge foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr.


§16 Vaskerum:


Stk. 1: Vaskemaskiner og tørretumblere i vaskerierne i kælderen i opgang 5 og 11 kan benyttes af beboere til vask af eget tøj.


Stk. 2: Reservation af vaskemaskiner sker elektronisk med de udleverede vaskebrikker/-kort og/eller via hjemmeside eller app.


Stk. 3: Vaskemaskinerne i vaskerierne kan benyttes i tidsrummet 7-21.


Stk. 4: Tørretumblere kan ikke reserveres, men kan benyttes i tidsrummet 7-22.


Stk. 5: Omgåelse af betalingssystemet eller forsøg herpå er ikke tilladt.


§17 Beboerforening:


Stk. 1: Beboerforeningen er et særskilt udvalg under afdelingsbestyrelsen, med det ene formål at støtte sociale aktiviteter og foranstaltninger på eller i tilknytning til kollegiet.


Stk. 2: Alle beboere er automatisk medlem af beboerforeningen.


Stk. 3: Beboerforeningens kontingent fastsættes på det ordinære afdelingsmøde.


Stk. 4: Med mindre andet særskilt besluttes på afdelingsmødet, udgøres beboerforeningens ledelse af afdelingsbestyrelsen.


§18 Opslag:


Stk. 1: Opslag må udelukkende opsættes på opslagstavlerne, medmindre der er indhentet tilladelse fra afdelingsbestyrelsen til at opsætte opslag andre steder.


Stk. 2: Opslag, instrukser m.v. fra afdelingsbestyrelsen og varmemesteren må ikke fjernes.


§19 Rygning:


Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden eller på fællesarealer (undtaget er fælleslokalet på 6. sal). Det er heller ikke tilladt at ryge ud af vinduer eller franske altaner. Al rygning skal foregå minimum fem meter fra bygningen. For beboere, der er flyttet ind før den 1. november 2015, gælder reglerne for rygning i lejligheden som de fremgår af husordenen revideret i december 2012.


§20 Klager:


Stk. 1: Klager vedrørende overtrædelser af husordenen skal inden otte dage afgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen og/eller administrationen.


Stk. 2: Klagen skal indeholde angivelse af tid, sted og omstændigheder for overtrædelsen, inklusiv angivelse af hvilke(n) paragraf(fer) i husordenen der er blevet overtrådt.


Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen og/eller administrationen kan høre sagens parter.


Stk. 4: Afdelingsbestyrelsen og administrationen afgør, efter at have undersøgt sagen, om husordenen har været overtrådt. Såfremt klagen findes berettiget, tildeler afdelingsbestyrelsen den eller de overtrædende en skriftlig advarsel/påmindelse i samarbejde med administrationen.


Stk. 5: Såfremt en lejer atter overtræder husordenen, kan dette føre til vedkommendes opsigelse. Advarsler forældes efter 12 måneder.


Stk. 6: Alle afgørelser om opsigelse af et lejemål behandles af administrationen (UBSBOLIG A/S).
Nærværende husorden er sidst revideret på ekstraordinært afdelingsmøde 28. april 2022.