HUSDYR


Det er ikke tilladt at holde hund på kollegiet, men der kan ansøges om tilladelse til at holde kat. Det er ikke tilladt at anskaffe sig en kat før man har fået godkendt sin ansøgning, men mindre dyr, der holdes i bur/akvarium/terrarium, må holdes uden forudgående ansøgning.


Ansøgningsskema til hold af kat
§7 Husdyr:


Stk. 1: Det er ikke tilladt at holde eller passe hund på kollegiet.


Stk. 2: Der kan søges om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen til at holde kat på kollegiet. Hold af kat kræver ansøgning og godkendelse af ansøgning forud for anskaffelsen af katten. Ved ansøgning om tilladelse til hold af kat udfyldes ansøgningsskema, som findes på kollegiets hjemmeside (www.lauritz.dk) og sendes direkte til afdelingsbestyrelsens mail (bestyrelsen@lauritz.dk). Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid kræve dokumentation fremsendt og informationer oplyst i forbindelse med ansøgningsprocessen og efterfølgende hold af kat.


Stk. 3: Ansøger bør påregne mindst 6 ugers behandlingstid ved ansøgning om tilladelse til hold af kat. Ansøg derfor i god tid, da det ikke er tilladt at anskaffe sig en kat, eller for nye beboere at flytte ind med en kat, før afdelingsbestyrelsen har givet tilladelse hertil.


Stk. 4: Afdelingsbestyrelsen kan afvise en ansøgning om tilladelse til at holde kat. Afvisning af ansøgning kan ikke ankes, men beboeren kan søge på ny, hvis beboeren ønsker dette.


Stk. 5: Der kan maksimalt gives tilladelse til hold af én kat pr. lejlighed.


Stk. 6: Dyr, der holdes på kollegiet, må ikke genere de øvrige beboere, eksempelvis ved støj, lugt eller bidsk optræden.


Stk. 7: Dyr må under ingen omstændigheder opholde sig eller færdes i kollegiets fælleslokale.


Stk. 8: Tilladelse til hold af kat er kun gældende for de i tilladelsen angivne forhold. Ved gentagen eller grov overtrædelse af disse forhold kan afdelingsbestyrelsen fratage beboeren tilladelsen til hold af kat, hvorved beboeren skal sørge for at katten permanent fjernes fra ejendommen indenfor 1 (en) måned.


Stk. 9: Mindre husdyr, der holdes i bur/akvarium/terrarium, må holdes uden forudgående ansøgning, såfremt de altid holdes i deres bur/akvarium/terrarium og ikke færdes frit i lejligheden eller på kollegiets fællesarealer. Desuden skal den øvrige Husorden altid overholdes med særligt henblik på §7. I tilfælde af gentagende berettigede klager over dyr, der holdes i bur/akvarium/terrarium, kan afdelingsbestyrelsen beslutte, at ejeren skal sørge for, at dyret/dyrene permanent fjernes fra ejendommen indenfor 1 (en) måned.


Stk. 10: Beboere, der har et akvarium, skal tegne en individuel forsikring imod vandskader.


Stk. 11: Beboere hæfter for al skade og/eller slitage forvoldt af beboerens dyr på kollegiets ejendom. Eventuelle udbedringer af skade/slitage må ske på lige fod med andet skade/slitage.


Stk. 12: Klager i forbindelse med hold af dyr på kollegiet (eksempelvis pga. støj- eller lugtgener) følger de gældende regler i Husordenens §12 og §20.


§7a Hold af kat:


Stk. 1: Det er kun tilladt at holde kat på kollegiet, såfremt beboeren har udfyldt og sendt en ansøgning til afdelingsbestyrelsen, og denne efterfølgende har givet tilladelse hertil, jf. §7 stk. 2-4. Ved hold af kat på kollegiet er Husordenens §7 og §7a altid gældende og skal derfor læses og overholdes nøje.


Stk. 2: Katte, der holdes på kollegiet, skal være registrerede i Det Danske Katteregister.


Stk. 3: Alle tilladelser til hold af kat er midlertidige, indtil afdelingsbestyrelsen har modtaget kopi af kattens registreringsattest.


Stk. 4: Katte må ikke færdes eller opholde sig uden for beboerens lejemål.


Stk. 5: Hvis katten dør, eller ejeren på anden vis skaffer sig af med den, skal dette meddeles til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt. Ønsker beboeren derefter at anskaffe sig en ny kat, skal der på ny søges om tilladelse hertil, som beskrevet i §7 stk. 2-4.


Stk. 6: Det er tilladt at passe kat på kollegiet, såfremt katten opfylder de i §7a stk. 4 angivne forhold og betingelser. Der må maksimalt passes én kat pr. lejlighed ad gangen. Ved pasning af kat på kollegiet i længere tid end 72 timer skal dette oplyses til afdelingsbestyrelsen via e-mail (bestyrelsen@lauritz.dk). Ved pasning af kat på kollegiet skal kollegiets husorden til enhver tid overholdes med særligt henblik på Husordenens §7 og §7a. 

 

Sidst opdateret 8. oktober 2018