VEDLIGEHOLDELSESKONTO


Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat. I boperioden skal boligorganisationen sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.


Det vil sige at pengene på vedligeholdelseskontoen kan bruges til maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, maling af paneler, dørkarme og døre samt slibning og lakering af gulve. Bemærk dog at vedligeholelseskontoen ikke dækker hvis gulvet er misligholdt - fx hvis der er kommet dybe ridser.


Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Du kan kontakte kollegiets administrator for at få oplyst hvor mange penge, der står på din vedligeholdelseskonto.  Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres nødvendige vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.


I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde. Boligorganisationen kontrollerer og godkender vedligeholdelsesarbejdet, inden der udbetales penge til lejeren.


Ved fraflytningen skal boligen ikke istandsættes - bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse.


Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.


Bemærk, at når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.


Almindeligt slid og ælde

Boligen skal vedligeholdes i boperioden, så den ikke forringes ud over den slitage, der fremkommer ved almindelig brug af lejemålet.


Slid og ælde hænger desuden sammen med afdelingens vedligeholdelsesniveau og alder, ligesom boligens udstyr og kvalitet har betydning.


Standarden for boligens vedligeholdelse vil fremgå af afdelingens vedligeholdelsesreglement.


Lejeren hæfter ikke for slid og ælde i forbindelse med fraflytning.


Misligholdelse

Misligholdelse er defineret som skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af


fejlagtig brug

fejlagtig vedligeholdelse

uforsvalig adfærd


uanset om skaden eller forringelser skyldes lejeren selv, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.


Fejlagtig brug

Fejlagtig brug opstår, når bygningsdelen ikke bruges som tiltænkt, fx når der er klistermærker på væggen, en dør bruges som opslagstavle m.v.Fejlagtig vedligeholdelse

Fejlagtig vedligeholdelse opstår, når forskrifter for vedligeholdelse ikke følges som fx vægmaling på træ-fodpaneler, ufærdigt malerarbejde, ødelagte gulve m.v.


Uforsvarlig adfærd

Uforsvarlig adfærd kan være egentlig hærværk, men også mindre uheld eller tankesløshed, der kræver genopretning ved fraflytning. Fx ulovligt udført el-arbejde, dybe ridser i gulvet m.v.


Manglende rengøring

Manglende rengøring kræver ekstraordinær afrensning, kan desuden betragtes som misligholdelse, fx beskidte hårde hvidevarer, fedtet inventar, kalk på sanitetsgenstande m..


Misligholdelse betales fuldt ud af den fraflyttende lejer.


Kilde: http://www.e-pages.dk/bl/195/